Välj Din Framtid

Under utbildningen prövar deltagaren vad som är viktigt att satsa på för att självbild, hälsa och relationer skall fungera så bra som möjligt. Deltagaren stärker sitt självförtroende och ökar sin sociala och emotionella kompetens för att fungera bättre i relation till andra och må bättre själv.

Mål med utbildningen: Öka sin sociala och emotionella kompetens, vilket gör att man fungerar bättre i relation till andra och mår bättre själv. Ökad förmåga att övervinna hinder och att aktivt välja livsväg.

Spännande resa: Under programmet avsätter deltagaren tid till att tänka igenom vem han/ hon är och hur han/hon vill forma sitt liv. Det blir en spännande resa som deltagaren kommer att göra tillsammans med sin coach och gruppen. Efteråt kommer detagaren att se på sig själv med nya ögon, han/hon kommer att se nya möjligheter och utmaningar.

Innehåll i utbildning ♦Framtidsvision ♦Att övervinna hinder ♦Emotionell kompetens ♦Social kompetens ♦Välj din egen framtid ♦Ge och ta emot stöd ♦Ge och ta emot uppmuntran och kritik ♦Mental träning ♦Enskilda samtal med sin coach.

Arbetsformer:
Arbetet växlar mellan egna arbetsuppgifter, parsamtal, gruppövningar,gemensamma diskussioner och genomgångar med coachen. Deltagarna använder varandra som stöd och bollplank och får tillfälle att både dela med sig och ta del av andras erfarenheter. Arbetet utmynnar i en personlig utvecklingsplan som följs upp i enskilt samtal med coachen.

Vårt upplägg: Vi på CareOf Utbildning arbetar mestadels med att utbilda coacher i programmet. Utbildningen är då 2 + 2 dagar. Vi har öppna kurser hos oss på Vassbo Herrgård dit man kan anmäla sig. Vid större grupper kommer vi gärna till er för att utföra kursen. I vissa fall där kunden tycker att det undelättar kan vi ta hand om coachningen direkt till deltagrna och då kommer vi  överens om ett upplägg som passar.